Jelenlegi hely

Jogi nyilatkozat

Az ducatiklub honlap (www.ducatiklub.hu - a továbbiakban: Honlap) non-profit vállalkozás. A Honlapot a Magyar Ducati Klub Egyesület működteti.

A Honlap használatával Ön az alábbi feltételeket elfogadja:


I. Az oldalon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.
A személyes adatok tekintetében az Üzemeltető a személyes adatok védeleméről szóló 1992. évi LXIII. Törvény előírásait betartva jár el. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül - jogszabályi kötelezettség hiányában - harmadik személyeknek nem adja át.
Hírlevél szolgáltatásban való részvételhez az oldalra való regisztrcióval automatikus, az egyedi elérésre alkalmas adatokat (pl. e-mail címeket) azonban az Üzemeltető kizárólag arra a célra használja, hogy a Hírlevelet a megadott helyre eljuttassa.
A Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfájlok kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén ('cookie'). Ennek megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfájlok a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok az Üzemeltetőhöz kerülnek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.
A Honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a Honlap fejlesztése és biztonsága érdekében használja fel őket.

II. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

III. A Honlap tartalma az Üzemeltető szellemi alkotása, vagy harmadik fél részéről az Üzemeltető használatára átengedett anyag, mely így csak a törvényi korlátok között használható fel, azaz előzetes írásos engedély nélküli kereskedelmi felhasználása mind egészében, mind egyes részletekben tilos.
Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásai (rajzolt és fotózott állókép, animáció, film, szöveg, stb.) sem egészében, sem részben nem reprodukálhatóak, nem publikálhatók, nem adaptálhatók, nem lefordíthatók, azokat felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. Törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.
A felhasználók csak akkor tölthetnek fel képet/fotót a Honlapra, ha rendelkeznek az ehhez szükséges szerzői jogokkal, és az esetlegesen a képen/fotón szereplő személy(ek) beleegyezésével. Az ezek hiányában feltöltött képekből eredő szerzői jogi jogsértésekért az Üzemeltető a 2001. évi CVIII. törvény 10.§-a alapján - feltéve, hogy a tudomására jutott jogsértő tartalmakat eltávolítja - nem vonható felelősségre.

IV. Védjegyek, védett nevek
A Honlapon a látogatók találkozhatnak cégek, termékek védett neveivel. Ezek a bejegyzett nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik, illetve azokat minden esetben - külön említés nélkül is - a bejegyző cég védjegyének tekintjük. A Ducati márkanév a Ducati Motor Holding S.p.A. tulajdona, a név és a kapcsolódó logók felhasználása a Felhasználók számára tilos.

V. A Honlapon található külső követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt, ezért az Üzemeltető nem vállal felelősséget más honlapok adat- és információvédelmi gyakorlatával kapcsolatban.

VI. A fórum az Üzemeltető által fenntartott, írásos ill. képi információk, vélemények és hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló honlap, melyet a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki ingyenesen használhat.
A Honlap 'fórum' rovata, valamint a Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár, azok nem az Üzemeltető véleményét tükrözik. A Honlapon tilos reklám, politikai, vallási célzatú, illetve erkölcsileg kifogásolható beállítottságú hirdetések megjelenítése. Az ilyen típusú hozzászólás azonnal törlésre kerül.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy Üzemeltető, illetve az általa megbízott személy a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalmat előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélkül törölje. Fenntartja továbbá a jogot, hogy Üzemeltető, illetve az általa megbízott személy a felhasználókat kitiltsa, a regisztrációt előzetes értesítés és indokolás nélkül megszüntesse.
Az üzemeltető nem garantálja a fórum folyamatos rendelkezésre állását, üzemszerű működését; nem vállal felelősséget az üzemszünet, vagy más technikai leállás; valamint az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások okozta közvetlen, vagy közvetett károkért; mindazonáltal kijelenti: a lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek enyhítése, elkerülése érdekében.

VII. Felhasználók
Bárki felhasználónak minősül, aki a honlappal közvetlenül, vagy közvetve - akár más internet oldalakon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül - bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.
Regisztrált felhasználónak minősül bármely személy, aki a fórum tartalmának módosítására - hozzászólás közzétételére - lehetőséget kap a fórum üzemeltetőjétől; és nyilatkozik, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat megismerte, megértette, és magára nézve kötelezőnek elfogadja (a továbbiakban: regisztrált felhasználó).
A fórum tartalmának megjelenítését nem minden internetes böngészőprogram támogatja, továbbá a használt böngészőprogramok egyéni beállításai előre nem látható módon befolyásolhatják a tartalom megjelenítését, a felhasználó számítógépének működését, annak üzem-, és adatbiztonságát.
A fórumot minden felhasználó saját kizárólagos felelősségére használja.
Amennyiben egy regisztrált felhasználó - akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban -, valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé üzemeltető fórumain tudomásul veszi, hogy az bárki által ellenőrizhető, tárolható, felhasználható, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
Az üzemeltető saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik fórumán közzétett hozzászólással, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tudományos-, műszaki-, irodalmi-, vizuális-, hang- és szoftveralkotások tárolását, vagy törlését is. A hozzászólás közzétételével a regisztrált felhasználó lemond - az üzemeltető bármely fórumán, bármilyen formában közzétett hozzászólása feletti rendelkezési jogáról; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek rendszeren belüli tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására; megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.
A hozzászólások valóságtartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha egy adott hozzászólás saját vagy más jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti.
Üzemeltető nyomatékosan felhívja minden regisztrált felhasználójának figyelmét, hogy a fórumot archiválja az üzemeltető, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólása!

VIII. Etikai Szabályzat
A moderáció
Az üzemeltető azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a szabályzatban foglaltak valamelyikét, eltávolítsák. Szintén felhatalmazza a moderátorokat arra, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a felhasználó regisztrációját megszüntethetik.
Az üzemeltető összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket az üzemeltető felkérésére, társadalmi munkában végzik. Alapvető feladatuk biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a fórumon közzétett hozzászólások közül azokat amelyek:
akadályozzák a fórum rendeltetésszerű használatát,
üzemeltető rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
tartalma jogszabályba, vagy jelen etikai szabályzatba ütközik.
működnek.
A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy törlik.
A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a szabályzatba ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a hozzászóló a válasz funkciót használta azok megtételekor).
Amennyiben egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint a szabályzat valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze az adott fórum moderátorainak.
Hozzászólások törlése
Jogsértő hozzászólások
Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.
Jogsértőnek minősül bármely regisztrált felhasználó valós személyes adatait (például: név, lakhely, munkahely, beosztás stb. ún. IRL adatokat) tartalmazó hozzászólás. Kivételt képeznek azon esetek, amikor az üzemeltető fórumán az érintett regisztrált felhasználó saját maga hozta nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán.
Jogsértő minden alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólás.
Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e, a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.
Jogsértőnek minősülnek a jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú web-oldalakra mutató csatolásokat tartalmazó hozzászólások.
Az egyes regisztrált felhasználókat sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások jogsértőek.
Jogsértőnek minősülnek az un. témaromboló hozzászólások.
A témaromboláson belül technikai rombolásnak minősül a JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>2MB), kisregények bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások (linkek), képek, HTML-kódok, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a rovat méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát (például szöveg nélküli hozzászólások stb.).
Tartalmi rombolásnak tekintendőek a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli (offtopic) hozzászólások. A tartalmi rombolás a témarombolások közé tartozik, és mint ilyen, jogsértőnek minősül.
Ismétlés (flood): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha egy regisztrált felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több rovatban, kettőnél több alkalommal helyez el.
Jogsértőnek minősül a törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes - visszamásolása. Ugyanígy jogsértő a törölt, összevont, áthelyezett rovatok újraindítása.
Letiltások
A moderátorok a szabálysértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. A tiltás a teljes oldalra vonatkozóan lehet ideiglenes vagy végleges.
A felhasználók kezelését a fórum rendszere az adatvédelmi elvekkel összhangban végzi.
Kirívóan súlyos esetben a fórum adminisztrátorai az adott regisztrált felhasználót inaktiválhatják. Olyan nick használata, amely köthető egy - ideiglenes vagy végleges - tiltás alatt lévő másik felhasználói névhez, ugyancsak azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.
Regisztrált felhasználók inaktiválása, anonimizálása, törlése
Indokolt esetben egyes regisztrált felhasználók kérhetik felhasználói azonosítójuk inaktiválását.
Fizikai törlésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az adott felhasználó hozzászólásainak törlése nem rontja lényegesen a fórum olvashatóságát. Amennyiben súlyosan zavaró lenne az adott regisztrált felhasználó hozzászólásainak törlése, abban az esetben a moderátorok a felhasználói fiókot inaktiválják, azonban a felhasználó által feltöltött, megosztott hozzászólások, képek és bérmilyen egyéb tartalom az oldal része marad, a többi felhasználó számára olvashatóan, kereshetően.

IX. Felelősség korlátozása
A felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják.
A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.
Az Üzemeltető a rendszert érő támadásból származó adatbázis sérülésért és ebből adódóan az adatok esetleges nyilvánosságra kerüléséért felelősséget nem vállal.

X. A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak.